IgE-Analyse (Allergien, Lebensmittel, Lebensmittelzusatzstoffe)